Zaručený elektronický podpis a spolu s ním kvalifikovaný certifikát možno dnes využívať na komunikáciu s:

 1. Obchodným registrom SR a Živnostenským registrom – OR a ŽR na svojej podateľni umožňuje podávanie návrhov na zápis nových spoločností resp. živností alebo návrhy na zmenu v už existujúcich spoločností a zároveň poskytovanie údajov v elektronickej forme. Zníženie nákladov až o 50%. ( Portál slovensko.sk )
   
 2. Daňovým riaditeľstvom a Colným riaditeľstvom SR – na portáli je možné elektronickou formou podávať daňové priznanie, súhrnné výkazy, prehľady a iné. Ak je použitý zaručený elektronický podpis , už netreba posielať dokumenty dodatočne poštou. ( Finančná správa )
   
 3. Katastrom nehnuteľností SR – návrh do katastra nehnuteľností je možné podávať aj elektronickou formou. Dokumenty podávané el. formou sú totožné s klasickým návrhom podávaným listinnou formou. V prípade potreby napísať dokument je potrebné k zaručenému elektronickému podpisu pripojiť aj časovú pečiatku. ( Katastrálny portál )
   
 4. Súdmi SR – možnosť elektronického podania akceptujú už aj súdy SR. Elektronickou formou je možné podávať dokumenty na el. podateľni. Dokument musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Zoznam el. podateľní je na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR ( Ministerstvo vnútra ).
   
 5. Iné orgány verejnej moci s ktorými je možné komunikovať pomocou zaručeného elektronického podpisu sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, Národná rada SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
     
  Využitie elektronického podpisu
   
  Elektronický podpis – Elektronický podpis sa uplatní všade tam, kde je potrebné podpísať akýkoľvek dokument, avšak bez overenia u notára. Používa sa najmä pri internej komunikácii v spoločnostiach napr. na podpisovanie emailov, faktúr a podobne.