Čo je elektronický podpis ?
 Pojem elektronický podpis je vymedzený v § 3 zákona o elektronickom podpise a ten ho definuje ako informáciu pripojenú, alebo inak logicky spojenú s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať základné požiadavky:
● nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu
● na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča, patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo je s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie
● obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.
 
Čo je zaručený elektronický podpis ?
Zaručený elektronický podpis (ZEP) umožňuje bezpečnú komunikáciu tak na úrovni verejnej ako aj na úrovni súkromnej. Jeho využívanie následne umožňuje nemalé úspory financií, práce, času… a v neposlednom rade tiež nenáročnú a plnohodnotnú archiváciu dokumentov v elektronickej podobe.
Pre zaručený elektronický podpis zákon vyžaduje splnenie všetkých požiadaviek uvedených pre elektronický podpis a navyše musí spĺňať požiadavky podľa § 4 zákona o elektronickom podpise:  
● je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie ZEP,možno ho
vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu
● spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila
● na verejný kľúč, patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie ZEP, je vydaný kvalifikovaný certifikát
 
Čo je osobný certifikát ?
Osobný certifikát nazývaný aj komerčný certifikát (certifikát verejného kľúča) je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Osobný certifikát je určený na overovanie správnosti elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču.
 
Čo je kvalifikovaný certifikát ?
Kvalifikovaný certifikát (KC) je certifikát fyzickej osoby, ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita. Je určený len pre potreby vytvárania a overovania zaručeného elektronického podpisu(ZEP). V zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise musí byť KC uložený na bezpečnom zariadení (SSCD – Secure Signature Creation Device), ktoré je certifikované Národným bezpečnostným úradom SR.
 
Povinnosti pri používanii zaručeného elektronického podpisu
● podávanie žiadostí o vrátenie DPH medzi členskými štátmi EU od januára 2010 už len elektronicky
● povinnosť komunikovať elektronicky so Sociálnou poisťovňou pre podniky s 5 a viac zamestnancami